• +(34) 96 147 6723
  • ovlc@orienteering.es

"Orienteer City". El concepte

Quan estiga preparat per a descobrir una ciutat, no importa si voste està vivint en aquesta ciutat una gran quantitat d'anys, o que hi ha naixcut alli, o fins i tot es la primera volta que visita la ciutat. Sera una experiència per a descobrir la cultura, l'historia i aplegar a temps en nomes fer rutes en el mapa d'orientacio. Mentres tant si t'agrada gaudir en altres una xicoteta aventura urbana. PARTICIPA!

Els participants son persones que formen part d'equips i hi ha dos tipos de participacio: Els participants son persones que formen part d'equips i hi ha dos tipos de participacio: real i virtual: Els participants son persones que formen part d'equips i hi ha dos tipus de participació: real i virtual.

* El modo real de participació les persones deuen estar presents en la ciutat i participar en els equips.

* El modo virtual de participació les persones no tenen que estar presents en la ciutat soles es necessita una conexió a Internet i la participacio es individual.

El seu equip (o usuari en cas de participacio virtual) prendran en el moment d'inici d'un Qüestionari , Targeta de respostes (o respostes se formen en cas de participacio virtual) i un objectiu Mapa de la ciutat. El mapa te marcat tots els controls. Els controls se coloquen en el terreny exactament en el centre de cada circul. El temps límit per a tots els participants sera de dos (2) hores.

En tots estos elements, l'equip necessitarà visitar tants controls com siga possible i respondre correctament a les preguntes. Cada pregunta contestada correctament afegirà punts per al equip, i les respostes incorrectes restaran punts.


L'equip. Les categories de participacio real

Els components dels equips podrien ser un grup de 2 a 5 persones


Hi ha 3 classes d'equips:

equips familiars: * Tots els equips son de la mateixa familia.

equips escolars: * Tots els equips son de la mateixa escola.

equips d'amics: * Tots els equips son amics.El Qüestionari

Haura tantes preguntes com controls. Les preguntes tenen quatre possibles respostes. Soles una resposta es la correcta. Cada control se troba en una caracteristica visible en el carrer com: (monument, font, arbre, Grafiti, etc.) i correspon solament a una pregunta que s'indica en un numero de dos digits en el qüestionari.

La targeta de respostes

Respuestas tarjeta

Anem a utilisar un mapa d'orientacio de facil llectura i gran cantitat de detalls per a navegar. Els mapes d'orientacio tenen uns colors estandart, formes i simbols per a representar els objectes de la ciutat. Les normes per a la representacio estandart es denominen ISSOM International Standard Sprint Orienteering Maps. i son comuns en tots els mapes d'orientació.

Lo que necessitem per persona o per equip?

Modo real de la participació:

* Un BOLI.

* Roba comoda.

Modo virtual de participació:

* Un dispositiu electronic (telefon inteligent, pastilla, ordinador) en el programa navegador.

* Una conexió a Internet.

Regles, punts, penalització de temps i el jurat

Al menys un component de l'equip sera una persona major d'edat (+18 anys) i sera responsable d'atres components de l'equip de menys de 18 anys d'edat.

Tots els components dels equips deuen permanecer junts des de el principi fins el final de l'event. Els equips poden caminar o correr, pero deuen anar junts. Està prohibit l'us d'atres mijos de desplaçament. Al principi els equips comprovaran el qüestionari vore que hi ha les mateixes preguntes que controls hi ha en el mapa. Trie una ruta adequada per al seu equip i anem a anar a cada control en l'orde elegit. L'ordre es lliure.

A l'aplegar al lloc de cada pregunta que devem buscar l'objecte i observar bé per a contestar correctament a la pregunta referida. Si el seu equip respon correctament els punts afegits seran els que corresponen al primer digit del control (numero de decenes) entre 3 a 9 punts. De lo contrari, si la resposta del seu equip es de forma incorrecta s'afegirà (-3) punts.

El termini de temps màxim sera de dos (2) hores . Si els equips no superen este temps màxim no afegiran punts de penalització. Per a cada minut o fracció que es supere el temps límit els equips sumaran (-3) punts. . L'equip guanyador sera el que mes punts conseguixca. En el cas d'empat a punts sera primer l'equip en menys temps.

El jurat tindra tres membres en 3 persones que no participen en l'event. el jurat soles actuarà en cas d'una pregunta ambigua o no hi ha una equitat per a tots els equips a la resposta a una pregunta. El jurat podria cancelar les qüestions problematiques i no s'afegiria punts a ningú en eixa pregunta.

Eixida i Arrivada

L'eixida sera en el mateix lloc per a tots els equips i en el mateix temps. El dia sera Dumenge 3 de juliol de 2016. L'hora d'inici sera a les 9.30 AM. El lloc exacte s'indica en el mapa. Acudeix amb el teu equip de 20 - 30 minuts abans de l'inici per a arreplegar la targeta de control i el Chip de temps. Se fará una breu explicació de 5 minuts abans de l'inici per a tots els equips.

Els premis

El primer equip per a totes les classes de participacio real i la classe unica de participacio virtual obtindran premis.

Els premis per als equips de (40 € de valor per persona) participacio real sera una bruixola d'orientacio, un quadro d'un mapa de la ciutat, una inscripcio gratuïta al següent event FEDOCV d'orientacio per a tots els components de l'equip.

Els premis per a la participacio virtual (soles si tenim mes de deu participants) sera un quadro d'un mapa de la ciutat.

Tots els guanyadors rebran una tassa commemorativa de l'event ORIENTEER Valencia 3.0

Modo virtual de la participacio

De la mateixa manera que el modo real l'informacio: mapes i el qüestionari estara disponible en línia en el mateix moment de l'inici real. El mateix determini i les mateixes penalitzacións pel temps i les respostes incorrectes.

El formulari de resposta necessita ser enviat en línia abans del límit de temps. El límit de temps será el migdia del dia de l'event, en qualsevol atre cas el participant sera desqualificat. Els participants en modo virtual pot ser d'ajuda on-line d'imagens del terreny de la ciutat com Street View (Google Maps TM) o Street Side (Bing - Microsoft TM)

No et pots perdre Orieteer City. Una competició activa per coneixer la cultura i turisme de la ciutat

Inscripció